LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Baptistengemeente Workum - De Ontmoeting

1. Naam:
Baptistengemeente De Ontmoeting
Vastgelegd in de statuten van Oktober 2012
De Baptistengemeente De Ontmoeting te Workum maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente aanvaardt als haar fundament Jezus Christus, in Wie God Zijn heilige wil heeft geopenbaard. Zij aanvaardt de Bijbel als enige betrouwbare getuigenis aangaande Gods openbaring en als enige regel voor geloof en leven.
De gemeente gelooft en belijdt:
a. Dat ieder mens uit zichzelf een verloren zondaar is, beladen met schuld voor God, op weg naar de dood en niet in staat het leven te behouden.
b. Dat God in eindeloze ontferming Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en te behouden; en dat in het offer van zelfovergave aan het kruis van Golgotha Jezus Christus de wereld met God heeft verzoend en de macht van satan heeft teniet gedaan.
c. Dat wij alleen deel hebben aan de verlossing, die in Christus is, door bekering en persoonlijk geloof.
d. Dat de Here Jezus Christus Zijn gemeente bijeenroept tot een koninklijk priesterschap en een volk Gode ten eigendom om Gods grote daden te verkondigen; en dat Hij, gezeten aan de rechterhand van de Vader, die in alle waarheid leidt en Die met krachten en gaven in de gemeente wil werken tot de dag van Christus wederkomst

Doel van de gemeente:
a. Naar bijbelse orde de gelovigen in Christus samen te voegen en hen op hun belijdenis te dopen.
b. In het samenzijn de gemeenschap met Christus te beleven.
c. De leden te bemoedigen, te vertroosten en op te bouwen in het geloof, de liefde en de hoop in de Here Jezus Christus en te leven in de verwach¬ting van Zijn wederkomst.
d. In woord en daad getuige te zijn van haar Heer Jezus Christus.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente:
RSIN: 810455912

3. Contactgegevens:
Postadres: Aaltjemeerweg 4, 8761 PA Ferwoude
bezoekadres: Súd 52, Workum
Telefoonnummer: 0515 - 541381
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fiscaal nummer: 810455912

4. Bestuurssamenstelling:
De leiding van Baptistengemeente "De Ontmoeting" bestaat uit:
Coördinator
Secretaris
Penningmeester
3 Werkgroepen: Organisatie en beheer, Onderwijs en toerusting, en Pastoraat

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen:
Baptistengemeente De Ontmoeting maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid van de coördinator volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten:
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Zie https://baptisten.nl/over voor meer informatie.

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente:

De gemeente heeft in het jaar 2022 haar gebruikelijke activiteiten gehouden, zoals de zondagse dienst. 

9. Financiële verantwoording:

Financieel overzicht 2022 van Baptistengemeente De Ontmoeting Súd 52 Workum.
Baten  Begroting 2022 Werkelijk 2022 Begroting 2023
Collecten € 2.500,00 € 2.681,90 € 2.500,00
Bijdragen € 2.500,00 € 3.105,00 € 2.500,00
Giften € 2.000,00 € 1.700,00 € 1.500,00
Bloemenboxjes € 150,00 € 279,65 € 200,00
Rente € 0,00 € 0,00 € 0,00
Diversen € 750,00 € 513,55 € 600,00
Totaal baten € 7.900,00 € 8.280,10 € 7.300,00
       
Lasten      
Sprekers € 5.000,00 € 4.800,10 € 5.000,00
Energiekosten € 3.000,00 € 4.365,43 € 4.000,00
Onderhoud € 1.000,00 € 1.337,85 € 1.300,00
Onkosten € 1.000,00 € 1.068,65 € 1.000,00
Uniecontributie € 500,00 € 275,00 € 275,00
Diversen € 2.000,00 € 2.261,66 € 2.200,00
totaal lasten € 12.500,00 € 14.108,69 € 13.775,00
       
Resultaat -€ 4.600,00 -€ 5.828,59 -€ 6.475,00
       
   
       
De begroting voor 2023 is moeilijk te maken.    
Er vertrekken mensen en de energiekosten zijn hoog.    
We hopen met zijn allen dat het weer goed komt dit jaar.  
Een ding is zeker: God is nabij en we stellen ons vertrouwen op Hem!  
       
Het resultaat in 2022 is dus: -€ 5.828,59    

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024