LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Baptistengemeente Spijkenisse

Format publicatieplicht plaatselijke gemeenten i.v.m. ANBI

1: Baptistengemeente Spijkenisse

Vastgelegd in de statuten van september 2004

De Baptistengemeente Spijkenisse maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

De gemeente heeft als fundament: de Heer Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en mensen. De gemeente aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde en onfeilbare Woord van God, als enige betrouwbare getuigenis aangaande Gods openbaring en als het hoogste gezag voor geloof, leer en leven.

Doel van de gemeente:

De gemeente erkent en aanvaardt als haar opdracht van de Heer Jezus Christus om:

1.1.            overal het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen;

1.2.            hen, die de Heer Jezus Christus aanvaard hebben, op de belijdenis van hun geloof te dopen door onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

1.3.            de leden, die haar zijn toevertrouwd te leren onderhouden alles wat de Heer Jezus Christus bevolen heeft.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst) 8235.27.803.L.01.

3. Contactgegevens

Postbus  260

3200 AG Spijkenisse

0181-615988 (secretaris)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK: 65814355

4. Bestuurssamenstelling :

Het dagelijks bestuur van Baptistengemeente Spijkenisse bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

De Raad bestaat uit:

Voorzitter

4 overige raadsleden

5. Visie en beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De missie van de Baptistengemeente is om vanuit Gods liefde een helende en delende gemeenschap te zijn, die midden in de maatschappij staat, tot verheerlijking van God de Vader.

Deze missie wordt concreet samengevat in een visie:

Gods liefde ontvangen, groeien in geloof, zorgen voor elkaar, delen met anderen.

Hierbij verlangen wij ernaar een plaats te zijn waar mensen zich thuis voelen, waar mensen inspirerende en dienende gemeenschap te zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus, die door de kracht van Gods Geest zodanig verschil maken in hun omgeving dat mensen God leren kennen.

De identiteit, de opdracht en uitvoering is terug te vinden in de statuten, artikel 1 t/m 4 welke hieronder zijn weergegeven.

Beleid

Om vorm te geven aan deze visie blijft voor 2019-2020 het beleid er op gericht om een parttime kerkelijk werker aan te trekken die ons hierbij helpt.

Het onderwijs in de gemeente zal er op gericht gaan worden om mensen te helpen om een toegewijde volgeling te worden van Jezus Christus en hen te leren hoe zij in de eigen omgeving het verschil zullen maken zodat mensen God leren kennen.  Het jaar thema welke we hiervoor inzetten is “Gaan in Gods liefde”.

BaptistengemeenteSpijkenisse maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1  1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

                 2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                 3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2       De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3  Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

9. Financiële verantwoording

Baten

Begroting

2019/2020

Werkelijk

2019/2020

Begroting

2020/2021

Vaste Vrijwillige Bijdrage

35775

27615

35775

Rente

0

0

0

Opname

16138

6500

10000

Giften

0

0

0

Totaal Baten

51913

34115

45775

Lasten

     

Administratie en financiën

5055

4157

5055

Huisvesting

16500

13355

16500

Samenkomst

8400

6582

8400

Jeugdwerk

1750

630

1750

Gemeente opbouw

870

172

870

Pastoraat

3200

5138

3200

Loonkosten

16138

2354

10000

Totaal lasten

51913

32388

45775

       
       

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

De inkomsten zullen weinig veranderen. De uitgaven zullen stijgen omdat er een parttime gemeentewerker wordt aangetrokken.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024