Baptistengemeente Nieuwe Pekela

Art. 1: De gemeente draagt de naam Baptisten Gemeente. Zij is gevestigd te Nieuwe Pekela.

Vastgelegd in de statuten van november 1948.

De Baptistengemeente maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag

Artikel 2

De gemeente aanvaardt uitsluitend als haar grondslag de geopenbaarde waarheid Gods, zoals die in de Heilige Schrift of de Bijbel, welks inhoud  zij als het onfeilbaar Woord van God aanneemt, vervat is. Zij gelooft en belijdt mitsdien:

 1. dat het ganse menselijke geslacht, door af te vallen van God, geheel in zijn natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is, en wegens het misdadige der zonde rechtvaardig aan het oordeel des doods overgegeven is;
 2. dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken, zodat het heil der wereld en de zaligheid der zielen alleen gewrocht is en geschonken wordt door de genade Gods in Christus Jezus, die door Zijn vleeswording zichzelf vernederd en gegeven heeft, tot eer Zijns Vaders en tot zaligheid der mensen, 's Vaders raad en wil te volbrengen, door Zijn middelaarslijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en de heerschappij des Satans te verbreken; die begraven is, maar ten derde dage is opgestaan en daardoor krachtiglijk bewezen is de Zoon van God en de ten volle betrouwbare en algenoegzame Zaligmaker van zondaren te zijn; die  nu opgevaren ten hemel aan 's Vaders rechterhand verhoogd, bekleed is met alle macht in de hemel en op  aarde; die aan Zijn Gemeente de Heilige Geest met Zijn onderscheiden gaven en krachten heeft gezonden om haar te heiligen en in staat te stellen overal in de wereld door het evangelie leven en onverderfelijkheid aan het licht te brengen en die eens naar Zijn belofte wederkomen zal om al de Zijnen persoonlijk tot Zich te verzamelen in Zijn Heerlijkheid en om als rechtvaardige Rechter op te treden;
 3. dat alleen iemand aan de verlossing, die in Christus is, deel kan hebben door persoonlijk geloof en bekering, en dat van een erfelijke of sacrementele zaligheid geen sprake mag zijn;
 4. dat alle oprecht gelovigen in Jezus Christus geroepen en verplicht zijn, de Heer te belijden en door zich te laten dopen openlijk met de Gemeente, welke het lichaam van Christus, de tempel van de Heilige Geest is, zich te verenigen en zich te onderwerpen aan de verordeningen, welke het hoofd der Gemeente gegeven heeft.
 5. dat de Heere Jezus twee instellingen gegeven heeft, namelijk de Doop (in onderscheiding van besprenging) en het Avondmaal (in onderscheiding van een blote plechtigheid of een misoffer).

 Doel  van de Gemeente

Artikel 3

De Gemeente stelt zich ten doel

 1. de leden op te bouwen in het geloof, de liefde en de hoop en verwachting van de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus;
 2. om overeenkomstig de bevelen des Heren te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Zijn koninkrijk, alsmede de kennis van den weg des Heils onder onze medemensen te bevorderen en hen te bewegen tot het Geloof en de Gemeenschap der Heiligen.
 1. Fiscaal nummer van de gemeente: 2674257L01
 1. Contactgegevens

Baptisten Gemeente Nieuwe Pekela

J.Oldenburgerstraat E 45

9663 RT Nieuwe Pekela

emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 1. Bestuurssamenstelling:

De leiding van de Baptisten Gemeente Nieuwe Pekela bestaat uit:

Consulent

Raadsleden

Diaconessen

Penningmeester

Secretaris

 1. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen:
  Baptistengemeente Nieuwe Pekela maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Zie https://baptisten.nl/over voor meer informatie.

 2. Beloningsbeleid:
  Het beloningsbeleid van de coördinator volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. 
  Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 3. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten:
  De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
  Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Zie https://baptisten.nl/over voor meer informatie.

 1. Verslag van activiteiten van de gemeente:

De heer G. Rovers heeft zijn consulentschap bij de gemeente gecontinueerd.

Het ‘pastoraal’ bezoeken van mensen in onze omgeving vinden we een belangrijke taak van de gemeente; deze vonden dan ook doorlopend plaats.

Wekelijks is er gelegenheid na de dienst koffie te drinken. Zo nodig is er oppas voor jongere kinderen.

De 3-wekelijkse ‘Bijbelkring’ is voortgezet. Ook werd er een “Johannes de Heer” zangavond gehouden. Er zijn ‘welkom- en evangelisatiediensten’ georganiseerd met muzikale bijdragen.

Jaarlijks is er daarnaast nog de jaarvergadering, een gemeenteavond en een gezamenlijke activiteit voor diegenen die de zondagse diensten regelmatig bijwonen.

Voor het regelen van het ‘koffiedrinken’, activiteiten op bijzondere dagen en voor het onderhoud van het gebouw zijn aparte commissies gevormd.

Ieder jaar wordt er een voor iedereen toegankelijke Kerstnacht- of avonddienst georganiseerd. In 2018 verleende het mannenensemble Pekela uit Oude Pekela hieraan medewerking. De dienst werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van het “Ere zij God” op het kerkplein.

Radio Westerwolde neemt regelmatig kerkdiensten op die op een later tijdstip uitgezonden worden. Luisteraars in een groter gebied worden hierdoor bereikt met het evangelie.

Samen met de Christelijk Gereformeerde en Hervormde kerk van Nieuwe Pekela worden diensten georganiseerd op de 2e Kerst-, Paas- en Pinksterdag.

9. Financiële verantwoording

 

     

               

 

Begroting

Resultaat

Begroting

 

2018

2018

2019

Baten:

     

Vaste bijdragen en collecten

13300

15281

14700

Overige inkomsten

120

3149

120

Totaal

13420

18430

14820

       

Lasten:

     

Pastorale uitgaven

6400

6374

6400

Afdracht Unie en bestemmingscollecten

820

959

948

Huisvestingskosten

4805

7608

5330

Algemene kosten

2310

2093

2210

Totaal

14335

17034

14888

       

Resultaat

-915

1396

-68

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024