LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Wanneer ben je een echte baptist?

De Unie kent geen expliciete geloofsbelijdenis! De meeste mensen zullen denken dat de doop op persoonlijk geloof het meest onderscheidend is voor baptisten, maar zij zijn zeker niet de enige christenen die de doop op deze manier toepassen. Ook zijn zij niet de enige christenen die een congregationele kerkstructuur aanhangen, het priesterschap van alle gelovigen of de scheiding tussen kerk en staat. Het is een combinatie van deze verschillende zaken die het baptisme onderscheidt.

Jezus is Heer

Jezus erkennen als Heer is de essentie in het belijden van het geloof. Zowel als individu als gemeente streven baptisten er naar om Jezus Heer te maken over alle aspecten van hun leven.

De autoriteit van de bijbel

Baptisten geloven dat de bijbel God's weg voor het leven toont. Als radicale gelovigen zoeken baptisten hun wortels in de openbaring van Gods waarheid.

Doop voor gelovigen

Op basis van het nieuwe testament menen baptisten dat de doop alleen voor gelovigen is bedoeld. De doop is alleen voor diegenen bedoeld die Jezus hun Heer kunnen noemen. Als symbool van Jezus heerschappij over hun leven, dopen baptisten door onderdompeling waarin kandidaten laten zien dat ze aan zichzelf willen sterven en willen leven met, in en voor Christus.

Individuele baptisten en gemeenten streven er naar Jezus Heer te maken over elk aspect van hun leven. Baptisten geloven dat de bijbel ons Gods weg voor het leven toont. Baptisten willen hun leven baseren op de openbaring van God 's waarheid.

De lokale gemeente

Baptisten zien de kerk of gemeente als een gemeenschap van gelovigen die samenkomen voor aanbidding, getuigenis en dienst. In het beeld dat baptisten hebben van de gemeente heeft ieder lid een rol, in onderwijs, delen van het geloof, evangelisatie, sociale betrokkenheid, pastoraat, begeleiding, dienen, profetisch inzicht, gebed, genezing, organisatie en gastvrijheid.

Het priesterschap van gelovigen

Een goede illustratie van het priesterschap van alle gelovigen is de gemeentevergadering. Dit is de plaats en het moment waarop de leden bijeenkomen om biddend God's wil voor de gemeente te verstaan. Niet de voorgangers en leiders vormen uiteindelijk het hoogste gezag, maar de leden die in gemeentevergadering bij elkaar komen. Het is bijvoorbeeld deze gemeentevergadering die oudsten en diakenen aanstelt, financiële plannen goedkeurt en de strategie vaststelt.

Baptistengemeenten kunnen een voorganger beroepen om hen te dienen. Zo'n voorganger is een gemeentelid met speciale taken en verantwoordelijkheden in de zorg voor de leden en de woordverkondiging. Zij ontlenen hun autoriteit aan, en worden bevestigd door de locale gemeente die onder God 's leiding staat.

Onderlinge afhankelijkheid

Baptistengemeenten hebben zich altijd van elkaar afhankelijk geweten op regionaal, nationaal en internationaal niveau voor ondersteuning en onderlinge gemeenschap. Op basis van het nieuwe testament geloven baptisten dat gemeenten niet geïsoleerd van elkaar zouden moeten leven maar eerder in onderlinge afhankelijkheid.

Het geloof delen

Baptisten geloven dat elke christen de taak heeft het geloof te delen met anderen. 
Tegelijkertijd met dit accent op evangelisatie onderkennen baptisten dat zending ook sociale betrokkenheid, bevorderen van rechtvaardigheid, zorg voor de sociaal zwakkeren, genezing, onderwijs en vrede in de wereld inhoudt.

Godsdienstvrijheid

Godsdienstvrijheid voor iedereen is altijd een belangrijk uitgangspunt van baptisten geweest. In baptistengemeenten wordt tolerantie met betrekking tot verschillende vormen en praktijken aangemoedigd.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024