Olof H. de Vries

Online archief

Kronieken van zijn werk en denken

Jannes Reiling

Online archief

Kronieken van zijn werk en denken

Impressie Najaars Algemene Vergadering

Woensdag 15 november vond in Amsterdam de Najaars Algemene Vergadering plaats. Een impressie.

De Unie zet het proces voort om het voor gemeenten gemakkelijker te maken hun voorganger als werknemer in dienst te nemen. Dat bleek woensdag 15 november tijdens de Algemene Vergadering in Amsterdam. Ondanks enkele inhoudelijke vragen en suggesties, stemde een overgrote meerderheid in met de richting die de Unieraad voorstelt.

Het is de bedoeling dat de regeling per 1 januari 2019 ingaat, waarbij gemeenten zelf blijven bepalen of zij hun voorganger ook daadwerkelijk in dienst nemen. Ondertussen wordt de tijd genomen om voorgangers en gemeenten goed voor te lichten, de teksten van de rechtspositieregeling en de model-arbeidsovereenkomst waar nodig nog aan te passen en afspraken met diverse instanties te maken. Doel van het traject is om een betere rechtspositie voor de voorgangers te creëren.

Opening
De AV-gangers werden welkom geheten door Teun van der Leer, rector van het Baptisten Seminarium, die Psalm 133 las. “In deze Psalm wordt de zegen van God direct verbonden aan het samenkomen van de gemeente. Ook vandaag zijn we bijeen in de hoop en het vertrouwen dat God zijn zegen geeft waar broeders en zusters elkaar ontmoeten.”

2017 11 AV02Hoogleraar Henk Bakker sprak over het belang van onderzoekszin, niet alleen voor studenten en voorgangers, maar voor alle gelovigen. Hij vergeleek het nepnieuws dat in onze tijd de beeldvorming beïnvloedt en zelfs de geschiedenis probeert te herschrijven, met Paulus die te kampen had met beschuldigingen en verdraaide feiten over hemzelf. “In 2 Korintiërs 10 vers 7 roept hij daarom de gemeenteleden op om naar de feiten te kijken en daar hun conclusies op te baseren”, aldus Bakker. Dezelfde oproep geldt voor ons als gemeenten, betoogde Bakker, en dat is wat hij met de leerstoel ook wil bereiken: “Kijk naar de feiten, naar de achtergronden, naar de cijfers, ook als dat inspanning en energie vergt. Laat studenten bijvoorbeeld door enquêtering de feiten in de gemeente op een rijtje krijgen; stel je als gemeente in staat om te zien hoe het er werkelijk voor staat.”

Een bijzonder moment van verbondenheid was de live verbinding met voorgangers Remko Ongersma (Enschede) en Harm Jut (Dordrecht). Zij gaven op het moment van de AV les aan zigeunervoorgangers in Boekarest, Roemenië.

Jaarplannen en begroting 2018
De eerste onderwerpen op de vergaderagenda betroffen de jaarplannen en de begroting voor 2018. Er werd onder meer verteld over het netwerk waarin de Unie zich beweegt. Zo zijn er goede contacten met de Raad van Kerken, MissieNederland en de Nationale Synode.

Anne Mulder, lid van de Unieraad, kon een sluitende begroting voor 2018 presenteren die met algemene stemmen werd aangenomen. Hij herinnerde tevens aan een fonds van de Unie waaruit gemeenten een financiële bijdrage kunnen vragen voor zendingsreizen door jongeren(groepen).

2017 11 AV03

Toekomst AV
De werkgroep die onderzoek doet naar de toekomstige invulling van de Algemene Vergaderingen vertelde dat de meningen van bezoekers soms uiteenlopen, bijvoorbeeld over de keuzes ‘meer vergaderen of meer geloofsontmoeting’, ‘langere of juist kortere AV’s’ en ‘informatie of inspiratie’. De werkgroep legde als denkrichting aan de gemeenten voor om náást een landelijke AV te gaan werken met regionale vergaderingen. Er moet dan wel goed worden nagedacht over allerlei praktische aspecten, bijvoorbeeld rond besluitvorming.

Unie-ABC-proces
De stand van zaken in het Unie-ABC-proces stond ook op het programma. Samengaan blijft de stip aan de horizon; ondertussen wordt er steeds meer samengewerkt, zowel door de besturen als ‘op de werkvloer’ van de geloofsgemeenschappen.

In deze fase van het proces ligt er een gespreksnotitie over het Seminarium, ter bespreking in beide geloofsgemeenschappen. ABC Gemeenten onderzoekt of het Seminarium ook voor hen de beste oplossing is voor de opleiding van voorgangers. In het voorjaar wordt hierover gestemd. Tijdens deze AV gaf de overgrote meerderheid van de Unie-afgevaardigden met handopsteking aan in te stemmen met de gekozen richting. Later in het programma werd verteld over het nieuwe curriculum dat in de maak is, en waar ook ABC Gemeenten over meedenkt.

Gezamenlijk regiowerk
In de middagpauze konden aanwezigen het nieuwe Baptist House bekijken. Naderhand sloten de afgevaardigden van ABC Gemeenten bij de bijeenkomst aan. Alle aanwezigen waren inmiddels per provincie ingedeeld in de zaal. Ingeborg Janssen en Gerard van der Schee, regiocoördinatoren van respectievelijk Unie en ABC, vertelden over het gezamenlijke regiowerk dat op verschillende plekken in het land is gestart. Zo zijn voorgangers uit Unie- en ABC-gemeenten begonnen met gezamenlijke intervisie en bezoeken de regiocoördinatoren gezamenlijk elkaars gemeenten. Begin 2018 worden er vier Regiodagen georganiseerd, met momenten van ontmoeting, inspiratie en workshops voor gemeenteleden uit Unie- en ABC-gemeenten. Tot slot werd per provincie gebeden voor de regiocoördinator en het regiowerk.

2017 11 AV04Project Turkije en Avondmaal
Hans Riphagen, verantwoordelijk voor zending binnen de Unie, en Boudewijn van Schoonhoven, directeur van CAMA Zending, presenteerden een gemeentestichtingsproject in Turkije dat Unie en ABC samen ondersteunen.

Ten slotte werd het Heilig Avondmaal gevierd, onder leiding van Richard Santinge (ABC-voorzitter en voorganger in Leeuwarden) en Wietse van der Hoek (Unieraadslid en voorganger in Hoogeveen Beth-El).

Gerdien Karssen, 
Communicatiemedewerker Unie

Fotoreportage hieronder: Sjoerdt de Ruijter

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024