Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Baptistengemeente Siddeburen

Art. 1: De gemeente draagt de naam Baptisten Gemeente. Zij is gevestigd te Siddeburen. Vastgelegd in de statuten van 15 januari 1984.

De Baptistengemeente maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

GRONDSLAG: Art.2

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid van God, zoals die in de Bijbel, waarvan zij de inhoud als onfeilbaar Woord van God aanneemt, vervat is:

Daarom gelooft zij:

a. dat het hele menselijk geslacht door een historische zondeval in haar natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is, en door de overtredingen van de zonden rechtvaardig aan het oordeel van de dood overgegeven is;

b. dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden om zij die door hun zonden verloren gaan te zoeken en hen eeuwig leven te schenken. Het heil van de wereld en de zaligheid van de zielen kan daarom alleen verkregen worden door de genade in Christus Jezus. Hij heeft zich door zijn vleeswording vernederd om tot eer van zijn Vader en de zaligheid van mensen, de raad en de wil van God te volbrengen. Hij heeft plaatsvervangend geleden en is aan het kruis gestorven om God met de wereld te verzoenen. Ook zijn de werken van de Satan door zijn dood verbroken;

Hij is begraven, stond de derde dag lichamelijk op uit de dood en heeft daardoor bewezen de Zoon van God te zijn en de Heiland van de wereld;

Hij is opgevaren naar de hemel, is verhoogd, zit nu aan de rechterhand van de Vader en is bekleed met alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft aan de gemeente zijn Heilige Geest gegeven, met zijn onderscheiden gaven en krachten, om haar te heiligen en in staat te stellen in de wereld krachtdadige getuigen te zijn.

Hij zal naar zijn belofte wederkomen om alle gelovigen tot zich te nemen en om de wereld te oordelen;

c. dat wij alleen aan de verlossing, die in Christus Jezus is deelhebben door persoonlijk geloof en bekering. Een erfelijke sacramentele zaligheid aanvaardt zij niet.

d. dat alle oprechte gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden en door zich te laten dopen openlijk met de gemeente, die het lichaam van Christus is, en ook de tempel van de Heilige Geest wordt genoemd, zich aan te sluiten en zich te onderwerpen aan alle geboden, die het Hoofd van de gemeente gegeven heeft;

e. dat de Heer Jezus twee instellingen gegeven heeft: doop en heilig avondmaal.

Doel van de gemeente:  (Het betreffende artikel uit de statuten).

Art. 3

De gemeente stelt zich ten doel:

a. de leden op te bouwen en toe te rusten in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van onze Here Jezus Christus;

b. om overeenkomstig de geboden van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Gods Koninkrijk; daarmee samenhangende de kennis van de weg van het heil onder onze medemensen bekend te maken en hen te bewegen tot geloof en de gemeenschap van de heiligen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)

n.v.t.

3. Contactgegevens

Postadres  van de gemeente

Baptisten Gemeente Siddeburen

Rhederweg 144

9695 CJ Bellingwolde

Telefoonnummer                  0597 531103

e-mailadres                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.          

Fiscaal nummer                     n.v.t.

bezoekadres van de gemeente

Singellaan 7

9628 AL  Siddeburen

4. Bestuurssamenstelling

De Raad van Baptistengemeente Siddeburen bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De gemeente Siddeburen opereert binnen de statuten als een regionale Gemeente.

We organiseren wekelijks een eredienst op de zondag en op de christelijke feestdagen.

Er worden Bijbelstudies gehouden waar ook anderen dan de leden welkom (en aanwezig) zijn.

Er is kontakt met de P.K.N. kerken in Siddeburen waarmee geregeld overleg is. En we organiseren samen met hen het Kerstfeest in het Bejaarden en verzorgingshuis ’t Ufkenshuis in Siddeburen, waar jaarlijks 125 tot 150 mensen aanwezig zijn.

Ook wordt er aandacht besteed aan diverse christelijke organisaties, die in binnen- en buitenland actief zijn. Hiervoor worden ook collectes gehouden en aan overgemaakt.

Baptistengemeente [naam] maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor de Voorganger bedroeg een vergoeding voor reiskosten en overige kosten. De kosten voor de Consulent bestaat uit een reiskostenvergoeding volgens de wettelijk toegestane kilometerbedragen.

Leden van de Gemeenteraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

                 2.  De Unieheeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                 3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

  1. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  2. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Uittreksel uit het jaarverslag van de Baptisten Gemeente Siddeburen 2014 door de secretaris.

 

Aan de zondagse diensten in 2014 werd door diverse Voorgangers en broeders meegewerkt. Door verschillende Schriftgedeelten werden ons personen en situaties vanuit de Bijbel doorgegeven. En de Here Jezus Christus stond steeds in het middelpunt mochten we ervaren. En dat is ook de plaats waar Hij hoort.

Als Gemeente zijn wij rijk bedeeld met zoveel broeders die de Boodschap doorgeven en de muzikale bijdrage van de broeders en zuster, waardoor wij ook in 2014 in de diensten konden genieten van Gods Woord en Hem alle lof toe konden zingen.

Hieronder vermelden we via een kort uittreksel enkele hoogtepunten van 2014.

een korte terugblik over 2014 van gastendiensten, de diensten tijdens de feestdagen en enkele bijzondere diensten:  Er waren 8 gastendiensten waarin verschillende Dominees het Woord doorgeven en er was muzikale ondersteuning van diverse koren die de Boodschap ondersteunden met hun liederen.

Op 12 maart een Zendingsavond met als thema: Wereldevangelisatie een “must”. Waarin wij weer bepaald werden dat evangeliseren geen hobby van enkelen is maar een duidelijke opdracht van onze Heer Jezus Christus voor al Zijn kinderen.

Onze Voorganger verzorgde de diensten op Goede Vrijdag en 1e Paasdag en  1e Pinksterdag. 

OP 18 mei namen we afscheid van het tienerkoor F.B.Y. met hun laatste concert. Dit slotoptreden gaven zij ook aan ons als dank voor de jarenlange gastvrijheid die zij bij ons hadden om in de kerkzaal te repeteren.  

Ook wij ontkwamen niet aan de aardbevingsschade aan het kerkgebouw. De buitenmuren en de kerkzaal waren flink beschadigd, de schade was meer dan € 11.000,- en die rekening ging naar de NAM. Helaas waren zij van mening dat de schade aan het plafond daar niet onder viel en daarom moesten wij ca. € 3.000,- zelf betalen voor de reparatie.

In de week van herstel stond alles opgesteld in de koffiezaal met Keyboard  en een laptop voor de beamer. Na de dienst was er koffiedrinken en konden we ook even naar de stellingen kijken in de kerkzaal.

Tevens hebben wij de toegang naar het bijgebouw opnieuw laten bestraten voor € 1.100,-

In november hadden we een Johan de Heer zangavond met begeleiding op het orgel en enkele intermezzo’s op een accordeon. Een goed gevulde zaal met veel broeders en zusters die samen uit volle borst de uitgezochte liederen zongen.

23 november hielden we de Oogstdankdienst en de ingezamelde collecte (€ 91,10) en de manden met het meegebrachte voedsel werden gebracht naar de voedselbank in Delfzijl. Waar alles dankbaar in ontvangst werd genomen.

En met de 4 Adventszondagen die werden gebruikt om ons voor te bereiden op de komende Kerstdagen, kwamen we op Kerstavonddienst met onze Consulent  nog bijeen en hadden we muzikale ondersteuning uit Veendam die enkele prachtige liederen ten gehore brachten. Het Kerstfeest was een echt feest voor iedereen met onze Consulent die de prediking vanuit Lucas 2:8-20 in een prachtig en duidelijk kerstverhaal/preek doorgaf. De dienst werd afgesloten met koffie, koek en snoep met daarna een maaltijd.

Uw secretaris

9. Financiële verantwoording

Baten Begroting 2014 Werkelijk 2014 Begroting 2015
Vrijwillige bijdrage leden   8.500   8.633  9.000
Collecten   3.360   4.535  5.100
Giften vrienden   1.000      861  1.000
Onderhoud gebouwen      800      400     500
Retour ontv. Energiebelasting      280      751        300
Verhuur Concordia Muziek   1.800   1.800  1.850
Diversen      420      100         0
totaal 16.160 17.080 17.750
       
Lasten      
Voorganger / Consulent   1.000  1.526  2.500
Sprekers   3.000  2.782  3.000
Kosten (Gasten)diensten   1.800  1.418  1.200 
Bijdrage UNIE   1.000     972  1.000
Kosten gebouw   6.100  5.126  5.900
Onderhoud Gebouwen   4.500  4.101  3.000
t.l.v. Reserve  -2.440         0         0
Bankkosten      200      183      200
Kontaktblad v.d. Gemeente      100      260      300
Afdrachten collectes voor derden      900      710      650
totaal lasten 16.160 17.080 17.750
       
Resultaat          0          0          0

Toelichting Begroting 2014:

De verwachte lasten zijn hoger dan de verwachte baten, het tekort ad. € 2.440,- zal in mindering van de reserve worden gebracht .

Toelichting Werkelijke baten en lasten:

De vrijwillige bijdragen en de collecten waren hoger dan begroot.

De retour ontvangen Energiebelasting was over de laatste 2 jaar terugbetaald.

Wegens het vertrek van de Voorganger en het aanstellen van een Consulent (die in Emmen woont, zijn de reiskosten ook door het bezoeken van de zieken en de leden, hoger dan begroot.

Veel overige kosten waren lager dan begroot.

De aardbevingsschade door de NAM is door de NAM zelf betaald aan de verbouwer.

Het onderhoud van het plafond in de kerkzaal kwam t.l.v. de Gemeente (€ 3.101,-) en het opnieuw bestraten  van de toegangsweg naar het bijgebouw (€  1.000,-) werd niet geheel gedekt door de meeropbrengst van de inkomsten. Het tekort werd volgens afspraak ten laste van de Reserve geboekt.

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

Een toelichting op de nieuwe begroting die in punt 9 te zien is.

Deze is redelijk conservatief opgesteld. Waardoor de inkomsten iets stijgen.

De Consulent  doet veel meer huis- en ziekenbezoek dan de Voorganger vorig jaar. Hierdoor zijn de reiskosten  toegenomen.

De Gastendiensten worden niet meer op de zondagmorgen, maar op de zondagavond gehouden en in 3 -5 diensten. Minder koor- en advertentiekosten zijn het gevolg. 

Onderhoud gebouwen: Dit jaar wordt de geluidsinstallatie vernieuwd, waarvoor een bedrag van ca.  € 3.000,- nodig zal zijn. Het meerdere zal dan t.l.v. de Reserve worden gebracht.  

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024