LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Baptistengemeente Maassluis

1: statutaire naam van de gemeente

De statutaire naam van de gemeente is: Baptisten Gemeente Maasluis, Vastgelegd in de statuten van februari 1993.

De Baptistengemeente Maassluis maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

Doel van de gemeente:

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente

Het fiscaal nummer zal in de loop van 2015 aan de gemeente worden toegekend.

3. Contactgegevens

Postadres van de gemeente: Fenacoliuslaan 16 RD, 3143 AD  Maassluis

bezoekadres van de gemeente: Fenacoliuslaan 16 ZW, 3143 AD Maassluis

Telefoonnummer: 010-5917470

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Maassluis bestaat uit

Voorzitter              )

Secretaris               )  tevens raadsleden

Penningmeester )

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De gemeente stelt zich ten doel:

De leden op te bouwen in het geloof in de Here Jezus Christus en dit uit te dragen en bekend te maken.

Het wekelijks houden van samenkomsten en bidstonden en dit gebeuren ook

elke week te publiceren in de plaatselijke media.

Samenwerking met andere kerkgenootschappen.

De gemeente heeft het laatste jaar behalve natuurlijk de vaste onderdelen, zoals de diensten en bidstonden, meegewerkt aan een presentatie in Maasluis

opgezet door een journalist en de burgelijke gemeente om een presentatie

op te zetten waarin alle geloofsgemeenschappen in Maassluis zich presenteren.

Dit is in de vorm van een expositie in het Gemeente Museum waarin wordt verteld hoe in de loop van de aflopen eeuwen het Geloof in Maasluis werd beleefd. Contacten onderhouden met andere Baptistengemeenten in de regio.

Baptistengemeente Maassluis maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Zie https://baptisten.nl/over voor meer informatie.

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

                 2.  De Unieheeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                 3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

  1. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  2. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

De gemeente heeft het laatste jaar behalve natuurlijk de vaste onderdelen, zoals de diensten en bidstonden, meegewerkt aan een presentatie in Maasluis, opgezet door een journalist en de burgerlijke gemeente om een presentatie op te zetten waarin alle geloofsgemeenschappen in Maassluis zich presenteren.

Dit is in de vorm van een expositie in het Gemeente Museum waarin wordt verteld hoe in de loop van de aflopen eeuwen het Geloof in Maasluis werd beleefd.

Contacten onderhouden met andere Baptistengemeenten in de regio.

9. Financiële verantwoording

Baten in € Begroting 2014 Werkelijk 2014 Begroting 2015
Collecten 1800,00 1719,45 1800,00
Vrijwillige bijdragen 2700,00 2890,00 2600,00
Totaal baten 4500,00 4465,10 4300,00
       
Lasten in €      
Voorganger/sprekers 2300,00 2200,00 2150,00
Energie 1300,00 1190,00 1100,00
Verzekeringspremie 150,00 142,30 162,30
Onderhoud kerkzaal 150,00 95,00  
Diversen   107,00  
Bouwstichting 190,00 189,00 190,00
Opknappen consistorie     300,00
Uniecontributie 280,00 272,25 280,00
       
Totaal lasten 4370,00 4195,55 4182,30
       
Resultaat 130,00 269,55 117,70

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

Wij zullen in 2015 proberen de consistoriekamer cq keuken weer op te knappen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024