Unie van Baptistengemeenten in Nederland

ANBI

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst. Zij beschikt over een zogenaamde groepsbeschikking, waardoor alle aangesloten plaatselijke baptistengemeenten ook ANBI-erkend zijn. Hierdoor zijn uw giften gedaan aan de Unie en/of aan uw plaatselijke gemeente aftrekbaar van de belasting.

 

1: De naam van het kerkgenootschap is Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Vastgelegd in de statuten van 9 juni 1889, gewijzigd op 28 november 2014.

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

Doel van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

 

 1. Fiscaal nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het fiscaal nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland is 0026 90 615

 

 1. Contactgegevens

Postadres: Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam

Telefoonnummer: 020-2103023

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fiscaal nummer: 0026 90 615

KvK-nummer: 0820 9675

 

 1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland (de Unieraad) bestaat uit

Voorzitter

en ten minste 4 overige leden

 

 

 1. Het beleidsplan van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland in hoofdlijnen

 

De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

 

 1. Beloningsbeleid

De werknemers van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland worden beloond via de loonschalen van de cao Zorg en Welzijn.

De bestuursleden van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

 1. Verslag van de activiteiten van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Als we terugkijkenop het werk binnen de werkorganisatie van de Unie en de samenwerking tussen de gemeenten in 2019, dan kun je met recht spreken van ‘wisselende perspectieven':

 • het proces van samengaan met de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC) wordt én met warm enthousiasme begroet én met argusogen bekeken;
 • het vertrek van Teun van der Leer als rector van het Seminarium is én een behoorlijke aderlating én biedt ruimte voor jong talent om door te groeien;
 • het vermogen van de Unie dat ingebracht wordt in de fusie met de ABC is én bijeengebracht door Unie-gemeenten én het is ons – in het verleden – geschonken om iets goeds mee te doen;
 • het regiowerk van Unie en ABC is én een vernieuwing én/of oude wijn (gewesten) in nieuwe zakken;
 • doop & lidmaatschap blijft én het identiteitskenmerk van Unie en ABC Gemeenten én er is variatieruimte voor de plaatselijke gemeente.

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van zaken waar je heel verschillend tegenaan kunt kijken. Ik denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen plaatselijke Unie- en ABC-gemeenten: die samenwerking kun je als bedreigend zien óf als een mooie kans voor verbinding. Als voorbeeld noem ik Assen: van samenwerking tussen Unie- en ABC- gemeenten was een aantal jaren geleden nauwelijks sprake. In 2019 werd door zowel de Unie-gemeente als de beide ABC-gemeenten een beroep gedaan op Jan Brouwer om als pastoraal werker de betreffende gemeenten te dienen! Wat een mooi perspectief op verbinding door een werker die dienstbaar is in alle drie de gemeenten. Wie had dat een aantal jaren geleden kunnen denken?! Over wisselende perspectieven gesproken.

In de laatste uitgave van BijEen schreef Jan Martijn Abrahamse over de kerk van de toekomst in haar kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Ook zo’n perspectief over de gemeente van Jezus Christus die naast het perspectief van de relevante en sterke gemeenten gezet kan worden, omdat in het kleine en de kwetsbaarheid onze afhankelijkheid zichtbaar is van Hem die de gemeente bouwt. En daarmee gaat Hij door ‘… totdat Hij komt’.

> Lees het volledige jaarverslag over 2019

 1. Financiële verantwoording

 balans2019

In dit document zijn opgenomen: de balans, de samenvatting van de baten en lasten en een overzicht van het verloop in de fondsen. De gehele gewaarmerkte jaarrekening en de controleverklaring van Van Ree accountants kunt u opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 1. Kanttekeningen bij het exploitatieoverzicht 2018

In het overzicht van de Staat van Baten en Lasten staat dat er in 2019 € 31.664,- is onttrokken uit fondsen en € 15.318,- aan de fondsen is toegevoegd. Een aantal van de fondsen is aan te merken als een voorziening waar van tevoren over is afgesproken wanneer en hoeveel er aan onttrokken wordt en met welke reden. We lichten er een paar uit:

Toevoegen fondsen

   

Fonds zendingsprojecten

€ 12.991

Het restant van het Fonds jeugd en zending        € 4450,- en niet alle begrote uitgaven voor de projecten in Sierra Leone zijn uitgegeven            (€ 8541).

Onttrekken fondsen

   

Innovatiefonds TV

€ 2.941

Hiermee is de implementatie curriculum en de begeleiding docenten gefinancierd.

Strubbenfonds

€ 14.400

Ten behoeve van het regiowerk Unie-ABC wordt er uit het Strubbenfonds 0,2 fte beschikbaar gesteld en ingezet door Michiel de Nooijer.

Ondersteuning kleine gemeenten

€ 3.000

De gemeente Zutphen is ondersteund.

Legaat Gemeentestichting

€ 5.236

Met gelden uit dit legaat werden de gemeentestichtende projecten in Rotterdam Oude Noorden (tot eind augustus 2019) en Geitenkamp in Arnhem ondersteund.

Fonds McClendon Chair

€ 5.128

Met ingang van 1 januari 2018 trad nieuwe overeenkomst met de VU in werking. Onderdeel van deze overeenkomst is dat Henk Bakker m.i.v. 01-09-2018 in dienst is gekomen van de VU. Aan dit fonds worden sponsorgelden toegevoegd en onttrokken de bijdrage aan de VU voor de chair.

Fonds Jeugd en Zending

€ 5.450

€ 1000,- uitgegeven voor diaconale jongerenreizen. Het fonds liep af en het restant is toegevoegd aan Fonds Zendingsprojecten.

Kanttekeningen bij het exploitatieoverzicht 2019

Het overzicht van de baten en de lasten laat zien dat 2019 grotendeels mooi in lijn met de begroting is verlopen. Bij het exploitatieoverzicht worden de volgende kanttekeningen gemaakt.

Baten

De Unie heeft een bijzondere baat (Overige baten) ontvangen na de liquidatie van de Unie Bouw Stichting, te weten € 579.196,-. Deze is aan de Algemene reserve toegevoegd. Verder wordt opgemerkt dat de baten bij de Beweging naar Buiten (zendings- en diaconale projecten) niet begroot worden; de baten worden doorgestort naar de betreffende projecten.

Lasten

 • De personeelslasten zijn gestegen door een salarisverhoging van 3,25% per 1 september. De Unie volgt voor haar medewerkers de salarisontwikkeling van CAO Welzijn.
 • De overige lasten, € 39.268,- betreffen pm post van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor voorgangers. De lasten worden doorberekend aan de betreffende gemeenten.
 • Bij Zendings- en diaconale projecten wordt dezelfde wijze gehanteerd: wat er voor projecten binnenkomt wordt weer doorgestort naar de betreffende projecten.
 • In de diverse kosten MGO zitten de extra lasten voor de inzet van regiocoördinator in het noorden van het land. Deze worden bekostigd vanuit het Strubbenfonds.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024