Unie van Baptistengemeenten in Nederland

ANBI

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst. Zij beschikt over een zogenaamde groepsbeschikking, waardoor alle aangesloten plaatselijke baptistengemeenten ook ANBI-erkend zijn. Hierdoor zijn uw giften gedaan aan de Unie en/of aan uw plaatselijke gemeente aftrekbaar van de belasting.

 

1: De naam van het kerkgenootschap is Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Vastgelegd in de statuten van 9 juni 1889, gewijzigd op 28 november 2014.

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

Doel van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

 

 1. Fiscaal nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het fiscaal nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland is 0026 90 615

 

 1. Contactgegevens

Postadres: Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam

Telefoonnummer: 020-2103023

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fiscaal nummer: 0026 90 615

KvK-nummer: 0820 9675

 

 1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland (de Unieraad) bestaat uit

Voorzitter

en ten minste 4 overige leden

 

 

 1. Het beleidsplan van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland in hoofdlijnen

 

De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

 

 1. Beloningsbeleid

De werknemers van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland worden beloond via de loonschalen van de cao Zorg en Welzijn.

De bestuursleden van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

 1. Verslag van de activiteiten van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

2018 was voor de Unie een jaar met verschillende hoogtepunten en van verschillende (op handen zijnde) veranderingen.

UNIE-ABC
Zo zetten de ontwikkelingen richting een fusie met de Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten (ABC) zich gestaag voort. In het voorjaar erkende de ledenvergadering van ABC het Baptisten Seminarium als het opleidingscentrum voor de ABC-voorgangers.

In november stemden de ledenvergaderingen van Unie en ABC beide in met de voorgestelde intentieverklaring en samenwerkingsovereen-komst. Met de intentieverklaring werd uitgesproken dat beide geloofsgemeenschappen streven naar een samensmelting van Unie en ABC. Een fusiecommissie en vijf werkgroepen bereiden hiertoe de komende jaren de concrete plannen voor. De samenwerkingsovereenkomst regelt een aantal praktische zaken: er wordt intensiever in de regio’s samengewerkt, op nationaal niveau speelt het Baptisten Seminarium een centrale rol bij opleiding en begeleiding van voorgangers, internationaal werken we op het gebied van zending met elkaar samen.

Met het oog op de voorgenomen fusie verandert er op het gebied van organisatie en financiën nu al het nodige. Zo werd het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling in 2018 omgevormd om met ingang van 2019 met gezamenlijke regionaal werk te starten. Het feit dat de Unie de gemeentecontributie jaarlijks verlaagt – terwijl de ABC-gemeenten wat meer gaan betalen, om uiteindelijk op een zelfde niveau te komen – betekent dat er ook naar de financiering van de organisatie moet worden gekeken. In dat kader stemden de gemeenten er onder meer mee in dat zij in de toekomst apart gaan betalen voor bepaalde diensten die zij afnemen. Daarbij werd nadrukkelijk onderstreept dat (financiële) solidariteit met de kleinere gemeenten in een dergelijk format niet uit het oog verloren moet worden.

BOEKEN
In mei werd het laatste deel uit de driedelige themaserie ‘Samen leven in Gods wereld’ gepresenteerd. In dit boekje, getiteld ‘Delen’, staan zeven maaltijden van Jezus centraal, zoals die zijn beschreven in het Evangelie van Lucas. Aan de hand daarvan worden zeven onderwerpen zoals bezit, helpen en openstaan voor anderen, uitgewerkt. In het najaar verscheen ook een nieuw deel in de Baptistica Reeks: ‘Geloven in de gemeente’. Dit vat het onderzoek van Marijn Vlasblom samen naar de betekenis van de gemeente voor het alledaagse geloof van individuele baptisten, en bespreekt de uitdagingen die er op dit gebied liggen voor onze gemeenten.

ZESTIG JAAR BAPTISTEN SEMINARIUMN SEMINARIUM
Op 7 september vierde het Baptisten Seminarium in een bomvolle kerkzaal van het Baptist House met docenten, huidige studenten, oud-studenten en vele belangstellenden haar zestigjarige bestaan. Tegelijk mocht een nieuw collegejaar van start gaan, waarbij vijftien hbo-studenten aan de nieuwe minor ‘Missionair Leiderschap’ begonnen en maar liefst 28 studenten van start gingen met de vernieuwde tweejarige Sprekersroute. Negen studenten ontvingen hun diploma of getuigschrift. Op 19 november vond de eerste McClendon Lecture plaats, met als titel ‘Lived Leadership: Lessons from Martin Luther King’. Vijftig jaar na de dood van Martin Luther King maakte hoofdspreker dr. Reggie Williams uit Chicago de balans op over burgerrechten, gelijkheid en discriminatie. Behalve het leven en de theologische overtuigingen van King kwamen ook die van Dietrich Bonhoeffer uitgebreid ter sprake.

NOODHULP
Ondanks alles wat er in onze eigen gelederen speelde, mochten we ook oog hebben voor de nood in de wereld om ons heen. Naast de geplande zendingsprojecten die we als gemeenschap steunden, kwamen veel gemeenten in actie na een oproep om (extra) te collecteren voor Oost-Oekraïne waar de situatie aan de grens met Rusland nog altijd zeer instabiel is, en voor Lombok en Sulawesi. Deze twee Indonesische eilanden werden in de tweede helft van het jaar zwaar getroffen door aardbevingen en een tsunami.

GEMEENTEN
Tot slot gebeurde er uiteraard ook van alles in alle aangesloten gemeenten. Sommige maakten groei door, andere moesten nadenken over sluiting, weer andere gingen actief aan de slag met nieuwe vormen van gemeente zijn of vroegen advies van de Unie bij beroepingswerk, jeugdwerk, herbezinning op de toekomst of bemiddeling bij conflicten. In alles mochten we als gemeenschap en als plaatselijke gemeenten de leiding zoeken van Jezus Christus, het hoofd van de gemeente.

> Lees het volledige jaarverslag over 2018

 1. Financiële verantwoording

 

 1. Kanttekeningen bij het exploitatieoverzicht 2018

Bij het exploitatieoverzicht zijn de volgende kanttekeningen te maken.

Baten

 • We hebben meer rente ontvangen door de lening aan BG Utrecht De Rank.
 • Er is een bijzondere baat gekomen uit de opheffing van de rekening van BG Delft a € 56.582,48  (gemeente was in 2004 opgeheven; rekening was nog altijd slapend).
 • De subsidie van de overheid is verlaagd van € 138.000 naar € 131.000. Er zijn twee seminaria toegetreden bij de VU en ook deze beide seminaria ontvingen een deel van de subsidie van de overige seminaria.

Lasten

 • De overige personeelslasten zijn hoger door extra investering in opleiding en training.
 • De kosten voor administratie zijn hoger dan geraamd onder andere door afwikkeling met KKA.
 • De kosten huisvesting zijn inclusief de vooruit betaalde kosten voor de geplande  uitbreiding van het Baptist House.
 • Personeelslasten Theologische Vorming zijn lager; Henk Bakker is per 01-09-2019 in dienst gekomen van de Vrije Universiteit.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024