Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

ANBI

ANBI LogoDe Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst. Zij beschikt over een zogenaamde groepsbeschikking, waardoor alle aangesloten plaatselijke baptistengemeenten ook ANBI-erkend zijn. Hierdoor zijn uw giften gedaan aan de Unie en/of aan uw plaatselijke gemeente aftrekbaar van de belasting.

 

1: De naam van het kerkgenootschap is Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Vastgelegd in de statuten van 9 juni 1889, gewijzigd op 28 november 2014.

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

Doel van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

 

 1. Fiscaal nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Het fiscaal nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland is 0026 90 615

 

 1. Contactgegevens

Postadres: Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam

Telefoonnummer: 020-2103023

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fiscaal nummer: 0026 90 615

KvK-nummer: 0820 9675

 

 1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland (de Unieraad) bestaat uit

Voorzitter

en ten minste 4 overige leden

 

 

 1. Het beleidsplan van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland in hoofdlijnen

 

De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

 

 1. Beloningsbeleid

De werknemers van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland worden beloond via de loonschalen van de cao Zorg en Welzijn.

De bestuursleden van e Unie van Baptistengemeenten in Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

 1. Verslag van de activiteiten van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland is

Gemeenten gaven het afgelopen jaar vorm aan het principe om het licht van God te laten schijnen, door bijvoorbeeld geld of goederen in te zamelen voor de zendingsprojecten van de Unie of voor eigen projecten. In hun directe omgeving raakten verschillende gemeenten in 2015 betrokken bij de opvang van vluchtelingen of zetten zij zich bijvoorbeeld in voor de voedselbank of ander diaconaal werk.

Naast de diverse zendings- en gemeenteopbouwprojecten die we als Unie meer structureel ondersteunen, waren er ook enkele acute noodhulpacties. Zo werden de gemeenten opgeroepen om te collecteren voor noodhulp in het door een aardbeving getroffen Nepal en werd in het najaar het noodfonds opengesteld voor hulp aan bootvluchtelingen. Zo konden we als landelijke gemeenschap en elke gemeente voor zich heel praktisch iets betekenen voor de mensen om ons heen.

Proces Unie-ABC

In het proces tot mogelijke samensmelting met de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten brak in het voorjaar een spannend moment aan. Een voorstel over het onderwerp identiteit werd door de ABC aangenomen, maar onze Algemene Vergadering kortte de voorgestelde tekst via een amendement flink in, met de gedachte dat gemeenten zelf naar behoefte details kunnen aanvullen. Even leek het proces hierdoor tot een eind te komen: beide kerkgenootschappen hadden immers een andere versie van een geloofsbelijdenis aangenomen, terwijl er juist was gezocht naar een gezamenlijke formulering als basis om de tweede fase van het onderzoek in te gaan.

Tegelijk was door de AV wél de wens geuit om het onderzoek verder voort te zetten. De Unie deed daarom een oproep aan de gemeenten om zich opnieuw over het onderwerp te beraden. Na veel gesprekken kwam de geformuleerde geloofsbelijdenis uit het identiteitsdocument in de najaars-AV opnieuw aan de orde en werd het alsnog met meerderheid van stemmen aangenomen. Dit baant de weg voor een vervolg van het traject in 2016.

 

Jaarthema 'Volgen' sluit cyclus af

In de cyclus van 'Samen Gods missie ontdekken', het driejarenthema van de Unie, startte vanaf de zomer het derde jaarthema: 'Volgen'. Hierin staat het boek Handelingen centraal en wordt ingegaan op wat het betekent om in het dagelijks leven, samen met andere gelovigen, op weg te zijn achter Jezus aan. Ruim dertig gemeenten gingen in het nieuwe seizoen met het kringenmateriaal van 'Volgen' aan de slag. Ook werden er weer kringleidersworkshops over het thema gehouden en kwam er materiaal over het thema beschikbaar voor jongeren en kinderen. Een aantal gemeenten is later aangehaakt en is daarom op het moment bezig met de voorgaande thema's 'Luisteren' en 'Zoeken'.

Vanwege de goede ervaringen en positieve reacties vanuit de gemeenten zal het volgende overkoepelende meerjarenthema 'Samen leven in Gods wereld' opnieuw in drie subthema's worden uitgewerkt: genieten, werken en delen. Halverwege 2016 wordt het nieuwe materiaal aangeboden.

Duaal leren en permanente educatie

Het Baptisten Seminarium mocht in 2015 aan vijf studenten het diploma uitreiken en negen nieuwe studenten verwelkomen. Drie (oud-)studenten werden als voorganger benoemd in een gemeente. Twee studenten gingen in het kader van het proefproject 'duaal leren' parttime in een gemeente aan de slag. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: studenten doen extra praktijkervaring op en komen straks nog beter beslagen ten ijs, en een gemeente heeft een tijdelijke (extra) arbeidskracht.

In de Algemene Vergadering werd het plan Permanente Educatie aangenomen. Het doel daarvan is om voorgangers te helpen zich blijvend te ontwikkelen en toe te rusten voor hun bediening in de gemeente. Concreet betekent dit dat voorgangers van hun gemeente tijd en financiële ondersteuning krijgen om jaarlijks circa tachtig tot honderd studie-uren in te plannen. Het Seminarium adviseert elke voorganger individueel over de vorm en inhoud van de educatie.

Nieuwe huisstijl en ANBI-eisen

Op het ondersteunend bureau werd dit jaar onder meer veel tijd besteed aan allerlei noodzakelijke technische ontwikkelingen. Zo werd in januari het nieuwe geïntegreerde automatiseringssysteem in gebruik genomen. Tevens werd een nieuwe huisstijl ontwikkeld en in alle communicatie-uitingen doorgevoerd. Op de voorjaars-AV kon de nieuwe website worden gepresenteerd. Deze is er nóg meer op gericht dat gemeenteleden, voorgangers, oudsten en studenten die willen weten wat de Unie voor hen kan betekenen de juiste informatie snel kunnen vinden.

Verder bood de Unie veel ondersteuning aan de lokale gemeenten om per januari 2016 aan de aangescherpte eisen voor ANBI-organisaties te voldoen. De plaatselijke gemeenten worden door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen, waardoor giften daaraan mogen worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Daarvoor moeten zij wel informatie over onder meer hun doel, plannen en financiën publiceren op de eigen website. In december hadden de meeste gemeenten dit voor elkaar.

Financiën

We zijn dankbaar voor het feit dat we gezamenlijk veel werk hebben mogen verzetten, mogelijk gemaakt door de middelen die de gemeenten ter beschikking hebben gesteld. Het diagram hieronder geeft een indruk hoe het geld is besteed. Mooi om te zien dat ongeveer 22% van de middelen is ingezet voor de verspreiding van het Evangelie buiten onze gemeenschap, in samenwerking met andere partners. Daarmee geven we zegen door tot zegen van anderen.

 

 1. Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten

Baten

 

Realisatie 2015

Begroting 2015

Realisatie 2014

 

Unie Algemeen

 

 

 

 

 

Algemeen Unie

€  535.246

€  515.480

€  531.456

 

 

Rente

€    37.350

€    50.000

€    42.445

 

 

Overige

€  114.743

€    74.500

€  142.594

 

 

Diverse baten Beweging naar Buiten

€  159.926

€    78.450

€  132.932

 

Totaal Baten Unie Algemeen

€ 847.265

€ 718.430

€ 849.427

 

Missionaire Gemeente Ontwikkeling

 

 

 

 

 

Diverse baten MGO

€  55.251

€   36.500

€    17.512

 

Totaal Baten MGO

€ 55.251

€  36.500

€   17.512

 

Theologische Vorming

 

 

 

 

 

Overheidssubsidie

€  134.394

€  134.000

€  134.394

 

 

Overige

€    45.827

€    36.000

€    68.849

 

Totaal Baten Theologische Vorming

€ 180.221

€ 170.000

€ 203.243

Totale Baten

€ 1.082.737

€ 924.930

€ 1.070.182

 

Lasten

 

Realisatie 2015

Begroting 2015

Realisatie 2014

 

Unie Algemeen

 

 

 

 

 

Salariskosten

€  121.179

€  136.858

€  121.050

 

 

Overige personeelskosten

€    64.610

€    23.210

€    64.139

 

 

Bureaukosten

€    17.860

€    18.500

€    26.831

 

 

Administratie

€    30.699

€    34.000

€    57.008

 

 

Huisvesting

€    27.511

€    30.000

€    54.452

 

 

Herdenkingskerk

€  -

€  -

€    -4.063

 

 

Bestuurskosten

€      9.928

€    12.600

€    11.692

 

 

Activiteiten

€    50.463

€    31.800

€    61.466

 

 

Overige

€  157.961

€    60.000

€    62.592

 

 

Internationale contacten

€      6.683

€     7.500

€     9.412

 

 

Contributies

€    13.659

€    14.168

€    16.231

 

 

Zendings- en diaconale projecten

€  270.728

€  189.550

€  218.358

 

Totaal Lasten Unie Algemeen

€ 771.281

€ 558.186

€ 699.168

 

 

 1. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

Algemeen

In de voorliggende begroting is geen verhoging van de Uniecontributie begroot; deze blijft voor 2016 €51,14 per lid.

De Werkorganisatie kent de volgende drie teams: Theologische Vorming, Missionaire Gemeente Ontwikkeling en het ondersteunende Bureau. U ziet dat terug in de begroting door een tabblad per team. Het Bureau kent de stafdienst de ‘Beweging naar Buiten’, waarin alle posten zijn opgenomen, die te maken hebben met externe relaties.

 

Toelichting Theologische Vorming

 • Het Doopsgezind Seminarium heeft zijn bijdrage van €10.000,00 aan het wetenschappelijk onderzoek (uitgevoerd door Daniël Drost) gecontinueerd.
 • Bovengenoemde €10.000,00 is in deze begroting ondergebracht bij ‘Overige inkomsten’. In voorgaande jaren werden deze donaties aan het Feisserfonds toegevoegd.
 • Er wordt €3.000,00 vanuit het Innovatiefonds besteed aan de pilot Duaal Leren en €4.000,00 aan onderwijsvernieuwing.

 

Toelichting Missionaire Gemeente Ontwikkeling (MGO)

 • In 2016 wordt afscheid genomen van Arjan Treuren vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor de salarislasten lager zijn.
 • Uit het fonds ‘Ondersteuning kleine gemeenten’ wordt ook in 2016 een bedrag besteed voor ondersteuning van 2 kleine gemeenten (€6.000,00).

 

Toelichting Bureau

 • De rente-inkomsten zullen lager uitvallen, doordat we de gelden voor het Baptist House in Amsterdam beschikbaar willen houden en er nog geen concrete verbouw/nieuwbouwplannen zijn.
 • De Salarislasten zijn iets hoger; voor de financiële administratie zal 0,1 fte extra worden ingezet.
 • De grootste daling van lasten zit bij de administratie. Het contract met KKA wordt omgezet naar een contract op uur basis. Met nieuwe softwaresysteem is efficiencywinst gehaald, waardoor ook het aantal benodigde uren van KKA ten behoeve van de jaarrekening kan worden verminderd.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024